In het kader van 'De Schoonmoeder aller Verkiezingen' coacht De Ambrassade honderd jongeren om een heuse 'jongerencampagne' op poten te zetten. Om hen daarin bij te staan, vroegen enkele reporters van StampMedia de partijvoorzitters wat zij voor jongeren belangrijk vinden. Vandaag: Gerolf Annemans (Vlaams Belang)

Het is wellicht niet voor iedereen duidelijk, maar het Vlaams Belang heeft, naast haar streven naar Vlaamse onafhankelijkheid en haar uitgesproken standpunten over immigratie, ook een sociaal economisch programma waarmee het zich in de strijd van de 'moeder aller verkiezingen' werpt. 'Flexibilisering', zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt, lijkt daarbij het toverwoord. Voorzitter Gerolf Annemans licht toe.

Uw partij hecht veel belang aan de welvaart van de Vlaming. Hoe wilt u deze garanderen?
"Wij zetten in op een gezonde en sociale economie. Wij stellen vast dat economische groei hiervoor van essentieel belang is. Om de economische taart te vergroten, zetten wij in op de concurrentiepositie van Vlaanderen in de globale vrije markt. De ondernemingen moeten de lucht en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarnaast moet de overheid de omkadering en de sociale zekerheid voorzien om de taart op een rechtvaardige wijze te verdelen."

Om de concurrentiekracht te verhogen wilt u onder andere de arbeidsmarkt flexibiliseren en innoveren. Wat bedoelt u hiermee?
"Een flexibele arbeidsmarkt is er een die kan inspelen op de eisen van snel evoluerende economische omstandigheden. De rigiditeit van de Belgische arbeidsmarkt en vooral het sociaal overleg, dat op federaal niveau plaatsvindt, laat niet toe te antwoorden op de uitdagingen van het Verre Oosten, de technologisering van de economie en de verdere ontwikkeling van de diensteneconomie. Op Vlaams niveau zouden we hier beter mee kunnen omspringen omdat Vlaanderen natuurlijk flexibeler is."

Passen mini-jobs en lagere minimumlonen in uw visie op een flexibele arbeidsmarkt?
"Wij willen de minimumlonen helemaal niet afbouwen. Ook mini-jobs staan niet in ons programma. Dit wil niet zeggen dat de mogelijkheid niet moet bestaan om in slechte economische omstandigheden bepaalde sectoren te bevrijden van de lasten en verplichtingen die ze nu hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer interim-arbeid voor jongeren toelaten in de horeca, of de arbeidstijden en leeftijden minder rigide vastleggen. Daarbij is het belangrijk om te vermijden dat dit zich institutionaliseert in voortdurende interim-jobs tegen de wil van de betrokken partijen in."

Competitieve en sociale economie

Hoe wil het Vlaams Belang de jeugdwerkloosheid aanpakken?
"In vergelijking met Wallonië heeft Vlaanderen inzake activeringsbeleid niet zo veel lessen meer te leren. Dat neemt niet weg dat, zeker wat jongeren betreft, een aantal factoren onvoldoende stimuleren om aan de slag te gaan. De immigratiestroom van de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat het jeugdwerkloosheidscijfer in grote steden zoals Brussel en Antwerpen ongelooflijk hoog is. Wij denken dat jeugdwerkloosheid vooral een problematiek van het onderwijssysteem is. Volgens ons biedt het flexibiliseren van het onderwijs hierop het beste antwoord. Momenteel is men het onderwijs aan het veralgemenen en standaardiseren in de hoop dat daar één grote blubber uit voortkomt die de overheid veel beter kan beheersen. Dit beïnvloedt de ontwikkelingen van anderen. Wij willen de vrijheid van het onderwijs vrijwaren. Dit laat toe dat ieder vanuit zijn eigen leerproject en op zijn niveau zijn skills beter kan ontwikkelen. Op deze manier kunnen we doelgericht een noodzakelijke stap zetten om de culturele kloof te dichten, de taalachterstand weg te werken en gezags- en cultuurproblemen aan te pakken. Daarnaast zijn ook nog fiscale en parafiscale maatregelen nodig om jongeren te activeren."

U zet dus vooral in op het activeren van de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Zou het kunnen dat er een structureel tekort is aan vacatures en dus vraag naar arbeid?
"Dat is een soort pessimisme dat wij als politici niet kunnen aanhangen. We hebben niet het recht om te zeggen: 'Er lopen te veel mensen rond, wat gaan we ermee aanvangen?'"

De overheid kan de creatie van werkgelegenheid stimuleren of zelf werkgelegenheid scheppen.
"Wij zijn geen Keynesianen die vinden dat de overheid op artificiële wijze jobs moet creëren. Wij pleiten voor een competitieve en sociale economie. De overheid moet een gunstig klimaat scheppen voor ondernemers. Wanneer de bedrijfswereld bloeit zal dit uitmonden in een grotere werkgelegenheid."

Jullie zijn voor een kleine rol van de overheid in de economie en de arbeidsmarkt. Grotere bedrijfswinsten zullen dus vanzelf doorsijpelen naar de hele bevolking?
"Daar ben ik van overtuigd. Als sociale volkspartij vinden wij natuurlijk wel dat de overheid de taak heeft om de arbeidsmarkt op bepaalde punten bij te sturen en een sociale omkadering en vangnet te voorzien. Sommige partijen willen de sociale zekerheid afbouwen en de werkloosheidsuitkering beperken in de tijd. Daar kunnen wij ons niet in vinden. Wij willen dat de samenleving al wie van goede wil is op een rechtvaardige wijze opvangt. Het is belangrijk om rekening te houden met de verantwoordelijkheid van de werklozen. Wanneer de werkloze heeft aangetoond dat hij niet zelf verantwoordelijk is voor zijn werkloosheid en werkwillig is, heeft hij recht op een uitkering."

Stop transfers

Is het mogelijk om de sociale bescherming te behouden zoals die momenteel bestaat?
"Wij zijn ervan overtuigd dat we de sociale zekerheid en de kaders rond de bescherming en tewerkstelling van jongeren zoals Vlaanderen die vandaag kent, kunnen vrijwaren. Alleen zijn enkele factoren van buitenaf dat komen verstoren. Deze zetten een grote druk op de betaalbaarheid en houdbaarheid van het sociaal systeem. Daar moeten we op inwerken. We moeten ophouden met grappen zoals de wijze waarop we de laatste jaren immigratie en systematische transfers naar Wallonië hebben georganiseerd. Het versluizen van welvaart die in Vlaanderen gecreëerd is, gaat niet gepaard met een grotere verantwoordelijkheid voor de ontvangers. Deze situatie van afhankelijkheid verslechtert voortdurend."

Het huidige sociaal systeem blijft dus betaalbaar indien de transfers naar Wallonië stoppen en immigranten die zich niet aanpassen, worden drooggelegd?
"Het is niet zo dat de toverwoorden 'immigratie' en 'Vlaanderen' alle problemen zullen oplossen. Andere maatregelen zijn natuurlijk ook noodzakelijk. In combinatie met een immigratiestop zijn dit evenwel grondvoorwaarden om ons sociaal systeem te handhaven. Tegenwoordig wordt het als vanzelfsprekend genomen dat we door zaken zoals de vergrijzing langer zullen moeten werken, meer immigratie zullen moeten dulden, de sociale zekerheid moeten afslanken en overheidsdiensten zullen moeten privatiseren. In dat verhaal stappen wij niet mee. Ons sociaal zekerheidsstelsel is een verworvenheid, niet enkel van onze economie, maar ook van onze West-Europese cultuur. Daarmee bedoel ik de sociale manier waarop wij omgaan met kans-armoede, ziekte of ouderdom. Wij pleiten voor maatregelen die op een visionaire manier een sociaal drama kunnen voorkomen in het Vlaanderen van de 21ste eeuw en deze verworvenheden kunnen blijven garanderen."

Gelooft u dat een volledige immigratiestop mogelijk is?
"Zo goed als. Het is enkel een kwestie van een nationaliteitswetgeving gekoppeld aan een streng asielbeleid. Het is wel hoogtijd dat we de mensen die de laatste dertig jaar op ons zijn afgekomen, proberen in te schakelen door hen Nederlands te laten leren, te laten integreren en te assimileren. Dat kan niet als de boodschap voor heel wat immigranten is: 'Blijf hier en wees maar gelukkig. Onze sociale kranen blijven openstaan en je hoeft eigenlijk niets te doen!'"

Vrijheid, blijheid

Hoe staat het Vlaams Belang tegenover het beter afstemmen van het hoger onderwijs op de noden van de arbeidsmarkt?
"Wij beschouwen onderwijs niet als een producent van arbeiders en bedienden. Het is in de eerste plaats een instituut dat mensen moet vormen die met beide voeten in de samenleving staan en in staat zijn in de maatschappij te functioneren. Het is niet de industrie of de arbeidsmarkt die het onderwijsaanbod dicteert. Volgens mij kunnen beide op elkaar aansluiten op een natuurlijke wijze als het onderwijs de vrijheid krijgt om zichzelf te organiseren."

Dat natuurlijke proces verloopt niet zo vlot. Er is sprake van een cascade-effect van hooggeschoolde jongeren die vacatures invullen waarvoor ze een te hoog diploma hebben. Laag- en ongeschoolden zien daardoor veel job-mogelijkheden wegvallen. Moet de overheid hier bijsturen?
"Ik denk niet dat het gedwongen afstemmen van studiekeuzes en studierichtingen op de arbeidsmarkt vruchtbaar resultaat kan opleveren. Als er veel juristen in de Ikea werken, is dat een goede zaak voor die winkel. Daar zien wij dan ook geen graten in, op voorwaarde dat daar rechtvaardige lonen tegenover staan. We moeten mensen niet de vrijheid ontnemen om kwalitatief onderwijs te volgen omdat ze nadien in een niet-kwalitatieve job kunnen terechtkomen."

Hebben jullie concrete maatregelen om de stap van hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt vlotter te doen verlopen?
"Wij zijn niet gekant tegen samenwerkingsverbanden tussen de arbeidsmarkt en de universiteiten tijdens of na opleidingen, zoals stages en interim-arbeid. Er zijn veel projecten, zowel vanuit de industrie als vanuit het onderwijs, die erop gericht zijn deze overgang te organiseren. Dit gebeurt op een natuurlijke wijze en de overheid hoeft daar niet in tussen komen."

Correctiemechanisme

Eind mei keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de omstreden verstrenging van de GAS-wetgeving goed. Het Vlaams Belang onthield zich tijdens de stemming. Wat is jullie standpunt over het GAS-systeem?
"Wij zijn de vaders van de GAS-boetes. In de jaren 90 stelden wij vast dat maatschappelijk onwenselijk gedrag en criminaliteit te vaak onbestraft bleven. Wij vonden dat het gerecht niet voldoende kordaat en efficiënt optrad. Dus was het nodig dat er een tussenmanier kwam om de bestraffing vlotter te laten verlopen. Eerst pleitten wij voor het snelrecht en vervolgens voor het GAS-boete systeem. In de wijze waarop dit nu in voege is, herkennen wij ons kind echter niet meer. Het systeem schiet aan zijn originele doel voorbij en is in een aantal gevallen ontaard in willekeur en pesterijen. Men heeft eigenlijk carte blanche gegeven aan de burgemeesters. Dit houdt natuurlijk het risico in dat sommigen een soort 'Jozef II-mentaliteit' hanteren. In zijn huidige vorm legt het GAS-systeem de zaden voor machtsmisbruik door mensen in te schakelen die niet bekwaam zijn om met macht om te gaan. Een hervorming van de GAS-wetgeving dringt zich op."

Hoe zou u het systeem verbeteren?
"Wanneer het gerecht een deel van het strafrecht, zoals bijvoorbeeld de wetgeving omtrent geluidsoverlast en drugs dealen, niet op een efficiëntere manier kan uitvoeren, moet die bevoegdheid naar een ander niveau gaan. Dat kan het gemeentelijke niveau zijn, op voorwaarde dat er een betere wettelijke omkadering komt die veel strikter specificeert hoe burgemeesters moeten opereren."

De verstrenging kwam er ondanks groot maatschappelijk protest onderschreven door meer dan 200 middenveldorganisaties. Het parlement wees aanvragen van tegenstanders om gehoord te worden af. Voor veel jongeren versterkt dit het gevoel dat het huidige politieke bestel hun stem negeert. Is dit een probleem?
"Het Vlaams Belang heeft onmiddellijk gereageerd onder meer via onze jongerenorganisatie. Het is een kenmerk van onze partij dat wij een stem geven aan mensen die er geen hebben, zoals jongeren inzake GAS of bejaarden in een immigratiewijk. Het is de taak van politieke partijen om snel bepaalde tendensen op te pikken en daar op een genuanceerde wijze op te reageren. Natuurlijk is er een fout in de printplaat van onze democratie. Als bepaalde politieke partijen niet naar uw stem luisteren, moet u die afstraffen in het stemhokje."

Bent u voor het faciliteren van nieuwe structuren om jongeren meer te betrekken bij de besluitvorming?
"Neen. Als jongeren iets willen veranderen, moeten ze zich leren inschakelen in de bestaande structuren. Ik vind het een heel goede suggestie voor jongeren om zich te engageren in politieke partijen. De politieke partij is de rechtstreekse manier om in een democratie invloed uit te oefenen op het beleid via het parlement. Jongeren moeten eisen dat de politieke partijen luisteren. U betoogt op straat vanuit uw organisatie, maar er zijn evengoed jongeren in het Vlaams Belang die op performante wijze zorgen dat de GAS-wet de kritiek krijgt die zij verdient in het parlement. Het is aan kleine partijen zoals de onze om een schakel te vormen tussen de protesterende burgers en de politiek. Het Vlaams Belang is een soort correctiemechanisme op de zieke Belgische democratie."

Het geringe aantal politieke partijen in Vlaanderen vertegenwoordigt niet alle meningen uit de samenleving. Spelen middenveldorganisaties geen belangrijke rol om de jeugd een stem te geven?
"Hoe meer meningen hoe liever. We kunnen met honderden organisaties proberen de GAS-wet te beïnvloeden. Ik vind het een goed idee om het te doen via politieke partijen omdat die op een efficiënte manier te werk gaan. U heeft de vrijheid om zich buiten de politiek te organiseren, zolang u maar weer geen subsidies aan mij komt vragen."

© 2014 - StampMedia - Seppe Malfait - Foto: Haryo Sukmawanto


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 08/01/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 08/01/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 08/01/2014
Dit artikel werd geciteerd door Apache.be op 14/01/2014
Dit artikel werd geciteerd door De Redactie op 14/01/2014